Pravna obvestila

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Splošne informacije

Z registracijo oziroma s prijavo na spletni portal www.eventstar.si, ki je v lasti družbe EVENTSTAR d.o.o. in uporabo spletnega portala ali z neposrednim naročilom oziroma nakupom blaga, vstopnic, oglasa ali čestitke ali druge medijske vsebine ter sodelovanjem v nagradnih igrah ali akcijah ali sodelovanjem pri prejemanju vstopnic ali drugih ponudb, uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Dostop do spletnega portala www.eventstar.si in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (v nadaljevanju ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1).

Ta spletni portal upravlja:

 • družba  EVENTSTAR d.o.o.
 • poslovni naslov Celjska cesta 24B, 3212 Vojnik,
 • matična številka: 3887448000,
 • davčna številka: SI 79760759,
 • e-mail: info@eventstar.si,

ki je tudi ponudnik in lastnik storitve e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo tako za registrirane kot neregistrirane uporabnike ter tudi kupce in naročnike oziroma potrošnike (v nadaljevanju: uporabniki), prav tako pa tudi za neprijavljene obiskovalce oziroma uporabnike.

Ob prijavi oziroma ob registraciji in ob nadaljnji uporabi ali ob neposrednem naročilu, oziroma nakupu blaga, vstopnic ali druge medijske vsebine ter sodelovanju v nagradnih igrah ali akcijah ali sodelovanju pri prejemanju vstopnic ali drugih ponudb se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe, ki so v tem trenutku veljavni v trenutku prijave oziroma registracije.

Spreminjanje pogojev uporabe

Družba EVENTSTAR d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, posodabljanja ali izbrisa splošnih pogojev, določil in opomb, vključno s spremembami cen, in sicer brez predhodnega obvestila uporabnikom. To so lahko spremembe v servisih, storitvah ali zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki spremembi ali posodobitvi pogojev uporabe začnejo spremembe ali posodobitve veljati na dan objave oziroma na dan, ko so spremembe ali posodobitve dostopne pri neposrednem naročilu oziroma nakupu.

Uporabnik, ki se s spremembami oziroma dopolnitvami teh splošnih pogojev ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi oziroma posodobitvi pogojev uporabe preklicati svojo registracijo ali nehati uporabljati storitve, vsebine ter karkoli drugega iz spletnih strani, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe oziroma posodobitve pogojev uporabe sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo družbi EVENTSTAR d.o.o. sporoči preklic. Za preklic uporabe se šteje, da uporabnik na noben način več ne uporablja spletne strani ponudnika.

Dostopnost informacij

Družba EVENTSTAR d.o.o. se zavezuje, da bo uporabniku storitev, kupcu oziroma naročniku, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije:

 • podatke o družbi (firmo, sedež, davčno številko, matično številko),
 • kontaktne podatke družbe, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-naslov in telefonska številka),
 • glavne značilnosti blaga ali storitev (vključno s poprodajnimi storitvami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 • dostopnost blaga ali storitev (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave blaga (ter način, kraj in rok dostave),
 • končno ceno blaga ali storitev z jasno razvidnim in prikazanim obračunskim obdobjem ter podatkom, ali že vsebuje davke in stroške prevoza ter druge dajatve, in rok veljavnosti tega podatka,
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja,
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • trajanje pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje ter postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe (opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 128. in 138. členom ZVPot-1) skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka 138. člena ZVPot-1,
 • jamčevalne zahtevke v primeru neskladnosti digitalne vsebine, ki se, skladno z 118. členom ZVPot-1 in vsemi določbami IV. Poglavja ZVPot-1 uveljavljajo po zakonskem vrstnem redu,
 • informacije o pritožbenem postopku vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
 • funkcionalnost vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine,
 • informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo.

V primeru obstoja omejitev glede dostave ali oblik plačila bo družba EVENTSTAR d.o.o. to jasno in razločno navedla na spletnem portalu najpozneje na začetku postopka za naročanje.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe, zaščita avtorskega dela

Spletni portal www.eventstar.si se sme uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetniki ali uporabniki licence so lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Izjemoma in zgolj v primeru citiranja vsebin storitve je dovoljeno narediti povezavo na spletni portal www.eventstar.si, če to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik oziroma upravljalec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika spletnega portala prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke s portala www.eventstar.si.

Imetnik avtorskih pravic za objavljena avtorska dela, je družba EVENTSTAR d.o.o. ali avtorji, ki imajo z družbo EVENTSTAR d.o.o. sklenjene ustrezne pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe z družbo EVENTSTAR d.o.o.

Uporabniki, ki na spletnem portalu www.eventstar.si objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki ali ilustracije), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti ali oglaševanje).

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za njihov prenos na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin pri tretjih osebah izdajatelj ne odgovarja.

Odstop od pogodbe

V primeru prodaje blaga mora prodajalec kupcu dostaviti blago, ki je skladno s pogodbo. Slednja se ocenjuje na podlagi objektivnih zahtev za skladnost blaga z digitalnimi elementi na podlagi 74. člena ZVPot-1.

Če je predmet nakupa pogodba za vstopnice za prireditve (storitve za prosti čas, pri katerih se prodajalec zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku), pogodba o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij, razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe glede na določila predpisov o varstvu potrošnikov. V kolikor gre za naročniško pogodbo o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij odpovedni rok znaša dva meseca po izteku meseca, v katerem družba EVENTSTAR d.o.o. prejme odpoved oziroma odstopno izjavo in pogodba preneha veljati dva meseca po izteku meseca, v katerem je prejeta odpoved oziroma odstopna izjava.

V kolikor ne gre za primere iz prejšnjega odstavka in ne gre za druge izjeme po predpisih o varstvu potrošnikov, ima potrošnik kot kupec blaga pravico, ob predpostavki upoštevanja vseh izjem skladno s 135. členom ZVPot-1, da v 14 dneh obvesti družbo EVENTSTAR d.o.o., da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V primeru prodaje blaga odstopni rok začne teči skladno s 136. členom ZVPot-1 in poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik, pri pogodbi v zvezi z več kosi blaga, ki jih potrošnik naroči z enim naročilom in so dostavljeni ločeno, pa odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži družbi EVENTSTAR d.o.o. na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu družba EVENTSTAR d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe). Tako povračilo se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

Neskladnost digitalne vsebine

V primeru neskladnosti digitalne vsebine ima kupec na voljo jamčevalne zahtevke, ki jih ima, skladno s 118. členom ZVPot-1 pravico uveljavljati po sledečem vrstnem redu: (1) zahteva za vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve  in v primeru, da prodajalec tega ne bi izpolnil, (2) zahteva za sorazmerno znižanje kupnine ali (3) odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Med popravilom in zamenjavo ima pravico izbirati kupec oziroma uporabnik (razen če je izbrani način nemogoč ali povezan z nesorazmernimi stroški).

Nakup vstopnic

V primeru nakupa vstopnic so vsa naročila in nakupi vstopnic zavezujoči in dokončni, ne glede na način naročila vstopnic (po telefonu, faxu, elektronski pošti, preko prodajnih mest ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. Pred potrditvijo naročila in pred klikom na plačilo je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu vstopnic (datum in znesek nakupa, prireditelj, naziv predstave, število sedežev in podobno). Morebitni kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov, ki se nanašajo na stanje po potrditvi naročila in po kliku na plačilo, se ne upoštevajo. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izvedena neposredno po potrditvi naročila po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma najpozneje v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to pisno preko elektronske pošte sporočiti družbi EVENTSTAR d.o.o. in organizatorju prireditve.

V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Ob morebitnem nastanku navedenih okoliščin bo družba EVENTSTAR d.o.o. kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestila o kontaktnih podatkih organizatorja in možnostih vračila denarja, pri čemer se v celoti upoštevajo pogoji in navodila organizatorja prireditve. Družba EVENTSTAR d.o.o. je le posrednik pri prodaji vstopnic in ni odgovorna za povračilo denarja za kupljene vstopnice, se bo pa po svojih najboljših močeh potrudila, da bo to storil organizator.

V primeru odpovedi prireditve se vračilo kupnine izvede za vrednost vstopnic. Vse dodatne storitve (stroški obdelave naročil, nadomestila za uporabo sistema, poštnine in nadomestila za uporabo plačilnih sredstev, stroški potovanja, prenočišča, stroški prodajnega mesta in podobno) se ne vračajo. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne ne glede na obliko v kateri se nahajajo.

Družba EVENTSTAR d.o.o. ni dolžna obvestiti kupcev o morebitnih spremembah posameznih prireditev oziroma dogodkov, vendar se bo po svojih najboljših močeh trudila, da to stori. Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica organizatorja in nimajo vpliva na nakup vstopnic.

V primeru izgubljenih, ukradenih ali uničenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice mora kupec čim prej sporočiti družbi EVENTSTAR d.o.o. in organizatorju prireditve.

Zavrnitev objave medijske vsebine

Družba EVENTSTAR d.o.o. si pridržuje pravico zavrnitve naročila medijske vsebine oziroma do lektorske spremembe priredbe besedila, ki je po njeni presoji neprimeren za objavo. Za vsebinsko in zakonsko ustreznost medijske vsebine jamči in v celoti odgovarja naročnik sam.

Preklic naročila medijske vsebine

Naročila medijske vsebine se lahko prekličejo le po pisni poti, vendar le v primeru, da družba EVENTSTAR d.o.o. prejme preklic najmanj dva dni pred predvideno objavo. Če je preklic prejet pozneje, ga mora naročnik plačati, kot je določeno v splošnih pogojih oziroma naročilu.

Spletna ponudba in cene

Če je na spletnem portalu omogočena spletna ponudba se zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta ponudba ažurira in spreminja. Cene izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine so redne cene in akcijske cene. Akcijske cene so posebej označene s prečrtano redno ceno in objavljeno akcijsko ceno s popustom.

Vse cene v spletni trgovini so označene v EUR, z vključenim davkom 9,5 % ali 22 %, razen če je navedeno drugače.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme samodejno generirano elektronsko sporočilo). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Elektronsko sporočilo o naročilu je v elektronski obliki ustrezno shranjeno.

Načini plačila

Družba EVENTSTAR d.o.o. omogoča vse tiste načine plačila, ki so izrecno navedene v spletni trgovini oziroma na spletnem portalu ali so izrecno navedene na mestih, kjer je možen neposredni nakup  izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine.

Po plačilu naročenih izdelkov, oglasov ali druge medijske vsebine prejme kupec račun na elektronski naslov kupca ali na naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom, pri čemer je kupec pred oddajo in potrditvijo naročila preveril pravilnost podatkov.

Spletni postopek nakupa

Spletni postopek nakupa je, če je to omogočeno, podrobno naveden na spletnih straneh. Izdelek, vstopnico ali drugo medijsko vsebino, ki jih želi kupec kupiti, doda v košarico s klikom na ustrezen gumb. V košarico se lahko doda poljubno število izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine, vendar ob upoštevanju objektivne razpoložljivosti. V košarici si lahko v vsakem trenutku kupec ogleda seznam izbranih izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine, spremeni količino ali odstrani izdelek iz košarice. Po zaključku dodajanja izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine v košarico sistem avtomatsko obračuna tudi poštnino.

Prodaja blaga oziroma izdelkov

V primeru prodaje blaga ali izdelkov je blago oziroma izdelek za kupca rezerviran 3 delovne dni. Po tem roku se naročilo avtomatsko prekliče.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih,

 • če naročenih izdelkov zmanjka na zalogi,
 • če gre za prodajo zadnjih kosov in je bila naročena količina večja od trenutne zaloge,
 • če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca,
 • če naročilo ni bilo izpolnjeno v skladu s splošnimi pogoji,
 • če se kupec ne odziva na poslana elektronska sporočila ali telefonske klice,
 • če je pošiljka z naslova prejšnjega naročila bila zavrnjena oziroma neprevzeta ali
 • če je prišlo do očitne napake v ceniku.

V vseh takih in podobnih primerih bo kupec o morebitnem odstopu od pogodbe obveščen z zavrnitvijo plačila.

S potrditvijo naročila, ne glede na način potrditve, kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, vključno s prodajno-plačilnimi pogoji, da je bil kupec na te pogoje pred nakupom izrecno opozorjen in da se kupec z vsemi pogoji strinja.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru naročil, pri katerih ne more preveriti uporabnika, ki je ob prijavi navedel pomanjkljive, napačne ali lažne podatke, ta naročila blokira in jih ne izvede. Nadaljnji nakupi, katerih naročila vsebujejo katerikoli enak podatek ali niz podatkov, kot so ime, priimek, naslov, elektronski naslov ali telefon, niso več možni.

Dostava naročenih izdelkov

Za dostavo se uporabi naslov, ki ga je navedel kupec. Če želi kupec dostavo na drug naslov, je potreben vpis oziroma pregled kontaktnih podatkov za plačnika in za dostavo.

Vsa naročila oddana med delavnikom do 15. ure bodo odposlana takoj, ko bo to mogoče. Naročila s plačilom po predračunu bodo odposlana takoj, ko bo nakazilo prejeto na bančni račun ponudnika. Naročila naročena med vikendom in prazniki bodo odposlana takoj naslednji delovni dan. Pri izdelkih, kjer je čas dostave daljši je to posebej označeno in se upošteva čas, ki je naveden ob izdelku. V primerih, ko naročilo zajema več izdelkov in ti nosijo različne dobavne roke, bo naročilo odposlano takrat, ko bodo zbrani vsi izdelki. V primeru zamude pri dobavi enega ali več izdelkov iz naročila si ponudnik pridržuje pravico, da manjkajoči izdelek ali izdelke pošlje naknadno. V tem primeru ponudnik prevzame stroške dvojnega pošiljanja. Izdelke, ki jih kupec naroči v spletni trgovini, bodo dostavljeni preko dostavne službe in jih bo kupec lahko prevzel ob dostavi na dom. Znesek poštnine je odvisen od teže in narave izdelka in ga plača kupec.

Obveze kupca

Naročen izdelek je kupec dolžan prevzeti. V primeru, da kupec paketa ne prevzame, je dolžan kriti vse stroške, ki so nastali zaradi neprevzema naročenega izdelka. Ob prevzemu je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto naročenega izdelka. Če naročen izdelek ni v skladu z njegovimi pričakovanji, ga lahko kupec na svoje stroške vrne ponudniku, vendar le pod pogoji in le v primerih, ki so navedeni v poglavju glede pravice odstopa kupca od pogodbe. Kupec ob prevzemu plača izdelek na način, ki ga je izbral ob potrjevanju naročila. Kupec skrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Nakupovanje v imenu tretje osebe brez njene vednosti ni dovoljeno.

Odgovornost za neskladnost blaga

Iz naslova neskladnosti blaga lahko potrošnik neskladnost reklamira pri prodajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja neskladnosti (za neskladnosti, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, pa prodajalec ne odgovarja več) tako, da najprej zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. Šele nato ima kupec na voljo zahtevek za sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe in zahtevo za vračilo že plačanega zneska. Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Šteje se, da se je kupec pred nakupom in uporabo blaga seznanil z navodili, sestavinami, svarili in načinom uporabe blaga, zato ne gre za neskladnost blaga, če kupec blago uporablja v nasprotju z navodili, svarili in načinom uporabe ali če pri kupcu pride do preobčutljivosti, iritacij ali drugih težav na sestavine blaga.

Kupec mora v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora prodajalec čim prej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora prodajalec v enakem roku podati kupcu pisni odgovor.

Kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega kupec blago potrebuje. Navedeni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko kupec izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin. Prodajalec lahko zavrne kupčev jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Kupec prodajalcu omogoči, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka kupca. Če obstoj neskladnosti ni sporen in potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec kupcu vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po tem, ko prodajalec prejme nazaj blago. Če obstoj neskladnosti ni sporen in kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kršenje splošnih pogojev uporabe ali poslovanja  

Družba EVENTSTAR d.o.o. si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja oziroma splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, se lahko sporočijo na e-poštni naslov info@eventstar.si.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V družbi EVENTSTAR d.o.o. s podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uredba GDPR) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo storitev na spletnem portalu eventstar.si mora uporabnik opraviti registracijo, pri kateri s privolitvijo posreduje vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Uporabnik je tudi zavezan k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam. S tem, ko uporabnik obišče oziroma uporablja spletni portal oziroma spletno stran www.eventstar.si, izrecno privoli v zbiranje in uporabo podatkov uporabnika, vključno z osebnimi podatki, ki so potrebni za izvajanje spletne trgovine.

Pri obisku oziroma uporabi spletnega portala oziroma spletne strani www.eventstar.si, kot tudi pri nakupu izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine, ne glede na način nakupa, prav tako pa tudi v primeru sodelovanja v nagradnih igrah ali akcijah ali sodelovanja pri prejemanju vstopnic ali drugih ponudb, uporabnik posreduje tudi njegove osebne podatke. S tem uporabnik privoli v zbiranje in uporabo njegovih posredovanih podatkov, do takrat, dokler ne pride do izbrisa uporabniškega računa kupca oziroma, dokler niso izpolnjene vse uporabnikove oziroma kupčeve obveznosti iz naslova nakupa oziroma naročnine oziroma do zaključka obveznosti nagradne igre ali akcije ali glede prejemanja vstopnic ali drugih ponudb. V kolikor bi med družbo EVENTSTAR d.o.o. in kupcem prišlo do sodnega spora zaradi neizpolnitve oziroma kršitve obveznosti v zvezi z nakupi, pa bo družba EVENTSTAR d.o.o. podatke hranila do pravnomočno zaključenih sodnih postopkov. Za namene neposrednega trženja (pošiljanje ponudb) se podatki hranijo, dokler kupec ne prepove uporabe podatkov za ta namen. Družbi EVENTSTAR d.o.o. se lahko dovoli, da ohrani osebne podatke za daljše obdobje, kadar uporabnik oziroma kupec soglaša s takšno obdelavo, če tako soglasje ni umaknjeno. Poleg tega je lahko družba EVENTSTAR d.o.o. dolžna hraniti osebne podatke za daljše obdobje, kadar je to potrebno za opravljanje pravne obveznosti ali na podlagi naloga organa. Po izteku obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do dostopa, pravice do izbrisa, pravice do popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni mogoče uveljavljati po izteku obdobja hrambe.

Družba EVENTSTAR d.o.o. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnala skrbno in jih ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledila določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Uporabnik se strinja in soglaša, da z njegove strani posredovane podatke lahko poleg družbe EVENTSTAR d.o.o. uporabljajo tudi pogodbeni obdelovalci družbe EVENTSTAR d.o.o. (partnerji, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil s kreditnimi karticami, transportna podjetja, ki  dobavljajo naročene artikle, organizatorji oziroma partnerji v nagradnih igrah ali akcija ter drugi obdelovalci, ki za družbo EVENTSTAR d.o.o. izvajajo podporo poslovnim procesom, to so razvijalci, ponudniki ter vzdrževalci informacijskih rešitev, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije, poslovni partnerji za namene trženja, računovodski servisi, izvajalci pravnih storitev in drugi izvajalci, ki zagotavljajo potrebne oziroma predpisane storitve za družbo EVENTSTAR d.o.o.

Podatke uporabnika, vključno z osebnimi podatki, družba EVENTSTAR d.o.o. uporabi, da:

 • zagotovi izvedbo nakupa izdelkov, vstopnic ali druge medijske vsebine, izvedbo nagradne igre ali akcije ter prejem vstopnic ali drugih ponudb,
 • zagotovi boljše in bolj učinkovito servisiranje kupcev,
 • izboljša delovanje spletne trgovine, ponudbo storitev in sledi trendom razvoja informacijske tehnologije,
 • naredi stran kupcu bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje,
 • kupce obvešča o pomembnih informacijah glede novosti.

Podatki kupca, vključno z osebnimi podatki, se zbirajo ob neposrednem naročilu ali ob registraciji kupca na spletnem portalu oziroma spletni strani www.eventstar.si ali v primeru sodelovanja v nagradnih igrah ali akcijah. Družba EVENTSTAR d.o.o. zbira naslednje podatke o kupcu ali sodelujočem:

 • ime, priimek in naslov prebivališča,
 • letnica rojstva,
 • davčna številka,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • uporabniško ime in geslo,
 • podatke o bančnih nakazilih in bančnih računih ter bančnih in kreditnih karticah (številka kartice in drugi podatki na kartici, ki so potrebni za izvedbo plačila),
 • IP naslov,
 • podatke, ki jih kupec posreduje v svoj profil,
 • podatke o ogledih dogodkov za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine.

Družba EVENTSTAR d.o.o. sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spremembe ali nepooblaščenega uničenja podatkov. Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov oziroma orodij, ki omogočajo informacijsko tehniko, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. 

Podatki se obdelujejo oziroma hranijo v prostorih družbe ter v prostorih drugih obdelovalcev, ki  za družbo EVENTSTAR d.o.o. omogočajo podporo in na drugih mestih, kjer se nahajajo stranke, vključene v obdelavo. Glede na lokacijo uporabnika oziroma kupca lahko prenos podatkov vključuje prenos podatkov uporabnika v drugo državo, ki ni njihova lastna. Če pride do kakršnega koli takega prenosa, se lahko uporabniki seznanijo s tem.

Uporabniki oziroma kupci lahko uveljavljajo določene pravice glede njihovih podatkov, ki se obdelujejo, in sicer imajo zlasti pravico:

 • naknadno umakniti soglasje, če so predhodno dali soglasje k obdelavi njihovih osebnih podatkov,
 • ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če se obdelava izvaja na drugi pravni podlagi, ki ni soglasje,
 • pridobiti razkritje glede določenih vidikov obdelave in pridobiti podatke o tem, kateri njihovi podatki se obdelujejo,
 • preveriti točnost svojih podatkov in zahtevati morebitno posodobitev ali popravek,
 • v določenih okoliščinah v skladu s predpisi zahtevati izbris njihovih podatkov,
 • vložiti pravno sredstvo pred pristojnim organom.

Vse zahteve za uveljavljanje pravic se naslovi na kontaktne podatke družbe EVENTSTAR d.o.o. (pisno ali preko elektronske pošte), in sicer se te zahteve uveljavljajo brezplačno in se obravnavajo v skladu s predpisi. Pravna sredstva se uveljavljajo pred pristojnim organom za varstvo osebnih podatkov.

Uporaba piškotkov

Ko uporabnik obišče spletni portal oziroma spletni strani www.eventstar.si, se v njegovo opremo, s katero dostopa do portala oziroma spletne strani shrani piškotek, če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema. Če je uporabnik že predhodno obiskal spletni portal oziroma spletno stran www.eventstar.si, pa spletni strežnik prebere piškotek, shranjen v opremo, s katero uporabnik dostopa do portala oziroma spletne strani. Piškotki se uporabljajo za zbiranje podatkov o tem, katere povezave uporabniki obiščejo, prav tako pa tudi za zbiranje statistike o obiskanosti spletnega portala oziroma spletne strani.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Uporabnik je dolžan in se obvezuje, da spletnega portala oziroma spletne strani www.eventstar.si ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi EVENTSTAR d.o.o. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega portala.

Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega portala ali izrecno dovoljena.

Uporabnik se z uporabo spletnega portala tudi zavezuje:

 • da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe,
 • da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh oziroma spletnemu portalu,
 • da ne bo poskušal pridobiti, zbirati oziroma shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani,
 • da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani oziroma spletnega portala,
 • da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem oziroma ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi.

Prav tako se uporabnik zaveda in se strinja z vsem navedenim:

 • spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive, zato ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,…), družba EVENTSTAR d.o.o. ne more zagotoviti delovanja storitev in ne prevzema kakršnekoli odgovornosti,
 • družba EVENTSTAR d.o.o. ni odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev,
 • za uporabo storitev je potrebna ustrezna programska in strojna oprema, za kar je odgovoren izključno uporabnik,
 • vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave, zato družba EVENTSTAR d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti,
 • brez predhodnega dovoljenja družbe EVENTSTAR d.o.o. ni dovoljeno kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik ali uporabljati grafičnih elementov in znamk na spletnih straneh.

V okviru prizadevanja za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin in nasprotovanju kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin si družba EVENTSTAR d.o.o. pridržuje pravico, da zavrne vsako, čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, žaljivo, pornografsko ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov uporabnik jamči, da je lastnik oziroma ima poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij družbi EVENTSTAR d.o.o. uporabnik dovoljuje uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov, in sicer brezplačno, torej brez kakršnegakoli nadomestila. Navedene pravice  vključujejo tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti.

Omejitev odgovornosti

Družba EVENTSTAR d.o.o. ne daje nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega portala www.eventstar.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo »takšne, kot so«, brez kakršne koli dodatne garancije.

Informacije na spletnem portalu oziroma spletni strani www.eventstar.si so izključno informativne narave in družba EVENTSTAR d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, predstavljajo pogodbena določila med uporabnikom oziroma kupcem in družbo EVENTSTAR d.o.o. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Družba EVENTSTAR d.o.o. in njeni dobavitelji oziroma podizvajalci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega portala www.eventstar.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem portalu www.eventstar.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače.

Pritožbe in spori

Družba EVENTSTAR d.o.o. skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov  izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki bi lahko nastali glede poslovanja v zvezi s temi splošnimi pogoji uporabe.

V primeru težav lahko uporabnik oziroma kupec pritožbo poda:

 • na elektronski naslov info@eventstar.si,
 • na sedežu družbe EVENTSTAR d.o.o., Celjska cesta 24B, 3212 Vojnik, SLOVENIJA.

Družba EVENTSTAR d.o.o. bo na pritožbo odgovorila najkasneje v roku osmih dni.

Družba EVENTSTAR d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje morebitnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v po sedežu družbe EVENTSTAR d.o.o.

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE